سرعت سیستم چگونه است

برنامه تست

با استفاده از برنامه زیر میتوان درج کاربری به صورت تصادفی در سیستم ایجاد کرد

# -*- coding: utf-8 -*-
import random
import pickle
import requests, json

# تابعی برای ساخت نام و فامیلی تصادفی
def name_family():
  foo = ['محمد','مراد','قلی','آرش','حمید','یاسر','مرصاد'\
  , 'رضا', 'تقی', 'محمد تقی','احمد','مریم','رضوان','روشنک','مرجان']
  secure_random = random.SystemRandom()
  return str(secure_random.choice(foo))
# تابعی برای ساخت شماره تصادفی
def number():
  # create the dict and save it to a file
  d={
  'part1':[
    '0912',
    '0921',
    '0935',
    '0938',],
  'part2':[
    str(random.randint(1111111,9999999))],
  }
  # نوشتن شماره در فایل
  f=open('syllables','w')
  pickle.dump(d,f)
  f.close()

  # خواندن از فایل
  # read the dict back in from the file
  f1=open('syllables','r')
  sd=pickle.load(f1)
  f1.close()

  # رشته اول و دوم شماره تلفن
  first_part=sd['part1'][random.randint(0,len(sd['part1'])-1)]
  second_part=sd['part2'][random.randint(0,len(sd['part2'])-1)]

  #print '%s%s'%(first_part,second_part)
  # الحاق رشته اول و دوم شماره تلفن
  return (first_part+second_part)

# تابعی برای ثبت کاربران
def req(name,number):
  url = 'http://localhost:8088/users'
  # جایگذاری مقادیر با مقادیر تصادفی ساخته شده
  payload = {'name': name,'phone_number':number,'status':'0', "turn_number":"0","password":number,"email":"[email protected]"}
  headers = {'content-type': 'application/json'}
  # ارسال درخواست به صورت POST
  r = requests.post(url, data=json.dumps(payload), headers=headers)
  # چاپ پاسخ وبسرویس
  print(r.status_code, r.reason)

if __name__ == "__main__":
  # ساخت نام و نام خانوادگی تصادفی
  name = name_family()
  # ساخت شماره تلفن تصادفی
  number = number()
  # ارسال مقادیر تصادفی به تابع ثبت کاربر
  req(name,number)

برای تست پاسخ گویی وبسرویس به خواندن اطلاعات و نمایش آن از دستور زیر استفاده شده

Note

ab -k -c 350 -n 20000 example.com/

که منظور از example.com آدرس سرور است

همچنین در سیستم عامل لینوکس میتوان یک برنامه را چند بار در ترمینال اجرا کرد دستور زیر در ترمینال اجرا میکنیم

Note

for i in seq {1..60};do sudo python main.py;done

منظور از main.py فایل حاوی دستورات ساخت نام و شماره تصادفی و ثبت در پایگاه داده است

نتایح بدست آمده از این روش

زمان توضیحات
~1.5 min ثبت ۶۰ کاربر در سیستم
~3 sec ۲۰۰۰۰ خواندن بانک ها از وبسرویس با همزمانی ۳۵۰