نوبت دهی از طریق ربات

../images/a1649c56fa9f805828.gif

نوبت دهی از طریق ربات چگونه است ؟

به این رفته

ابتدا start را میزنیم

سپس ابندا شماره من را بفرست را انتخاب میکنیم

بعد بانک را انتخاب میکنیم

و بعد از مشاهده لیست بانک ها نوبت را انتخاب میکنیم و بانک مورد نظر را انتخاب میکنیم

همچنین از بخش نوبت من نوبت گرفته شده قابل پیگیری است

بخش موقعیت من صورت آزمایشی وجود دارد و هیچ کار بخصوصی صورت نمیپذیرد

بررسی کد

برای لاگ های رنگی فایل زیر را در کد اصلی فراخوانی میکنیم

Colorer.py

  #!/usr/bin/env python
  # encoding: utf-8
  import logging
  # now we patch Python code to add color support to logging.StreamHandler
  def add_coloring_to_emit_windows(fn):
      # add methods we need to the class
    def _out_handle(self):
      import ctypes
      return ctypes.windll.kernel32.GetStdHandle(self.STD_OUTPUT_HANDLE)
    out_handle = property(_out_handle)

    def _set_color(self, code):
      import ctypes
      # Constants from the Windows API
      self.STD_OUTPUT_HANDLE = -11
      hdl = ctypes.windll.kernel32.GetStdHandle(self.STD_OUTPUT_HANDLE)
      ctypes.windll.kernel32.SetConsoleTextAttribute(hdl, code)

    setattr(logging.StreamHandler, '_set_color', _set_color)

    def new(*args):
      FOREGROUND_BLUE   = 0x0001 # text color contains blue.
      FOREGROUND_GREEN   = 0x0002 # text color contains green.
      FOREGROUND_RED    = 0x0004 # text color contains red.
      FOREGROUND_INTENSITY = 0x0008 # text color is intensified.
      FOREGROUND_WHITE   = FOREGROUND_BLUE|FOREGROUND_GREEN |FOREGROUND_RED
    # winbase.h
      STD_INPUT_HANDLE = -10
      STD_OUTPUT_HANDLE = -11
      STD_ERROR_HANDLE = -12

      # wincon.h
      FOREGROUND_BLACK   = 0x0000
      FOREGROUND_BLUE   = 0x0001
      FOREGROUND_GREEN   = 0x0002
      FOREGROUND_CYAN   = 0x0003
      FOREGROUND_RED    = 0x0004
      FOREGROUND_MAGENTA  = 0x0005
      FOREGROUND_YELLOW  = 0x0006
      FOREGROUND_GREY   = 0x0007
      FOREGROUND_INTENSITY = 0x0008 # foreground color is intensified.

      BACKGROUND_BLACK   = 0x0000
      BACKGROUND_BLUE   = 0x0010
      BACKGROUND_GREEN   = 0x0020
      BACKGROUND_CYAN   = 0x0030
      BACKGROUND_RED    = 0x0040
      BACKGROUND_MAGENTA  = 0x0050
      BACKGROUND_YELLOW  = 0x0060
      BACKGROUND_GREY   = 0x0070
      BACKGROUND_INTENSITY = 0x0080 # background color is intensified.

      levelno = args[1].levelno
      if(levelno>=50):
        color = BACKGROUND_YELLOW | FOREGROUND_RED | FOREGROUND_INTENSITY | BACKGROUND_INTENSITY
      elif(levelno>=40):
        color = FOREGROUND_RED | FOREGROUND_INTENSITY
      elif(levelno>=30):
        color = FOREGROUND_YELLOW | FOREGROUND_INTENSITY
      elif(levelno>=20):
        color = FOREGROUND_GREEN
      elif(levelno>=10):
        color = FOREGROUND_MAGENTA
      else:
        color = FOREGROUND_WHITE
      args[0]._set_color(color)

      ret = fn(*args)
      args[0]._set_color( FOREGROUND_WHITE )
      #print "after"
      return ret
    return new

  def add_coloring_to_emit_ansi(fn):
    # add methods we need to the class
    def new(*args):
      levelno = args[1].levelno
      if(levelno>=50):
        color = '\x1b[31m' # red
      elif(levelno>=40):
        color = '\x1b[31m' # red
      elif(levelno>=30):
        color = '\x1b[33m' # yellow
      elif(levelno>=20):
        color = '\x1b[32m' # green
      elif(levelno>=10):
        color = '\x1b[35m' # pink
      else:
        color = '\x1b[0m' # normal
      args[1].msg = color + args[1].msg + '\x1b[0m' # normal
      #print "after"
      return fn(*args)
    return new

  import platform
  if platform.system()=='Windows':
    # Windows does not support ANSI escapes and we are using API calls to set the console color
    logging.StreamHandler.emit = add_coloring_to_emit_windows(logging.StreamHandler.emit)
  else:
    # all non-Windows platforms are supporting ANSI escapes so we use them
    logging.StreamHandler.emit = add_coloring_to_emit_ansi(logging.StreamHandler.emit)
    #log = logging.getLogger()
    #log.addFilter(log_filter())
    #//hdlr = logging.StreamHandler()
    #//hdlr.setFormatter(formatter())

نحوه فراخوانی فایل اصلی بات در بخش راه اندازی آورده شده است

telegrambot.py

ابتدا فایل

#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-

کتابخوانه های فراخوانی شده

from telegram import ReplyKeyboardMarkup
import telegram
from telegram.ext import Updater, CommandHandler, MessageHandler, Filters
import logging
import Colorer
import json
import requests
import re
from validate_email import validate_email

موارد مشترک در سطح برنامه

# Enable logging
# فعال سازی لاگ در پروژه با این فرمت
logging.basicConfig(format='%(asctime)s - %(name)s - %(levelname)s - %(message)s',
          level=logging.INFO)

logger = logging.getLogger(__name__)

# موارد مربوط به ساخت کیبورد مجازی
CHOOSING, TYPING_REPLY, TYPING_CHOICE = range(3)
location_keyboard = telegram.KeyboardButton(text="موقعیت من را بفرست", request_location=True)
contact_keyboard = telegram.KeyboardButton(text="شماره من را بفرست", request_contact=True)
reply_keyboard = [['🎫 نوبت', '🏦 بانک'],
        [location_keyboard, contact_keyboard],
        ['🙂 نوبت من'],
        ['🚪 انصراف']]
# توسط این متغیر در کل برنامه کیبود را صدا میزنیم
markup = ReplyKeyboardMarkup(reply_keyboard, one_time_keyboard=True)

getq = False
banks=""
name = ""
reply_markup=""
chat_id = ""

تابع start در صورتی بات start شده بود اجرا میشود

# Define a few command handlers. These usually take the two arguments bot and
# update. Error handlers also receive the raised TelegramError object in error.
def start(bot, update):
  global name,chat_id
  chat_id = update.message.chat_id
  #bot.send_message(chat_id=chat_id,
  #       text="*bold* _italic_ `fixed width font` [link](http://google.com).",
  #       parse_mode=telegram.ParseMode.MARKDOWN)
  name = str(update.message.from_user.first_name.encode("utf-8"))
  # لاگ حاوی کد چت با کاربر و اسم او
  logger.info("Start With: ["+str(name)+"] and With Chat Id: ["+ str(chat_id)+"]")
  # ارسال پیام برا کاربر با نام خود و نشان دادن کیبود مجازی به او
  update.message.reply_text(
    "سلام "+name+""\
    "میتوانم کمکتان کنم\n"\
    "لطفا ابتدا شماره خود را بفرستید",
    reply_markup=markup)

تابعی برای نوبت گیری، مدیریت نوبت، نمایش بانک ها

  ## branch code should not be static
  def echo(bot, update):

    global getq,banks,reply_markup,reply_markup1,reply_markup2

    try:
      # کاربر در هر صورت اگر برگشت را انتخاب کنید کیبورد اصلی برنامه به نشان داده میشود
      if update.message.text == "▶ برگشت".decode('utf-8'):
        reply_markup = telegram.ReplyKeyboardRemove(reply_markup)
        bot.send_message(chat_id=chat_id, text="برگشت به صفحه اصلی", reply_markup=markup)


      # اگر کاربر نوبت من را انتخاب کرده بود
      # show my turn number
      msg = getBank()
      ## api for get tbl_turn_number !!!!
      if update.message.text == '🙂 نوبت من'.decode('utf-8'):
      # اگر شماره تلفن خود را نفرستاده بود
        if number == "":
          # کیبورد اصلی برای ارسال شماره تلفن نشان داده میشود
          update.message.reply_text(
          "لطفا ابتدا شماره خود را بفرستید",
          reply_markup=markup)
          start(bot,update)
        else:
          banks = ""
          # لیست تمامی کاربران
          data = getUser()
          try:
            for item in data:
              # اگر شماره گرفته شده از کاربر با شماره تلفن داخل پایگاه داده یکسان بود فرآیند نوبت گیری انجام شود
              if item['phone_number']==number:
                # دریافت کد کاربری همان کاربر
                userID = item['user_id']
                # نوبت آن فرد
                userTurnNumber = item['turn_number']
            # دریافت کد بانکی که کاربر از آن نوبت گرفته است
            showq = getQueue(userID)
            # جداکردن مقدار
            bankID = showq[0]['bank_id']
            for itemm in msg:
              # اگر کد بانک با کد های بانکی موجود همخوانی داشت تعداد افراد فعال داخل صف دریافت شود
              if itemm['bank_id'] == bankID:
                bankActiveQueue = itemm['active_turns_number']
            # نوبت فرد حاصل از نوبت فرد - تعداد افراد فعال داخل صف است
            res = (int(userTurnNumber))-(int(bankActiveQueue))
            banks =banks+"\nنوبت: ".decode('utf-8')+ userTurnNumber+"\nمانده: ".decode('utf-8')+ str(res) +"\n=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-"
            نمایش تعداد افراد باقیمانده به او
            update.message.reply_text(banks)
          except:
            # خطا در مراحل شاید به دلیل نفرستادن شماره توسط بات باشد
            logging.error("My Queue Error")
            update.message.reply_text("لطفا شماره خود را بفرستید")

      flag = False
      # اگر کاربر نوبت من را انتخاب کرده بود
      # برای دریافت نوبت داخل این شرط میشویم
      if update.message.text == '🎫 نوبت'.decode('utf-8'):
        # اگر شماره فرستاده نشده بود پیام زیر چاپ میشود
        if number == "":
          update.message.reply_text(
          "لطفا ابتدا شماره خود را بفرستید",
          reply_markup=markup)
          start(bot,update)
        else:
          banks = ""
          data = getUser()
          for i in data:
            ## TODO must be checked
            try:
              # اگر شماره تلفن فرد در سیستم موجود بود
              if i['phone_number']==number:
                logging.error("User Sign in")
                flag = True
                break

            except Exception as es:
              logging.error("Queue")
              update.message.reply_text(
              "لطفا ابتدا شماره خود را بفرستید",
              reply_markup=markup)
              break
              #update.message.reply_text(str(es))
          if not flag:
          در انتها اگر کاربر در سیستم ثبت نام نکرده بود برای ثبت نام به تابع user_register() فرستاده میشود
            logging.error("Not Register User ["+name+"] ["+str(number)+"]")
            user_register(name,number)
            flag = False

          custom_keyboard = [['▶ برگشت']]
          getq = True
          # create string with bank information
          # ساخت کیبورد مجازی با لیست بانک ها
          for item in msg:
            # تعداد افراد فعال در صف
            qu = int(item['turns_number'])-int(item['active_turns_number'])
            banks =banks+"\nشماره: ".decode('utf-8')+ item['bank_id']+"\nبانک: ".decode('utf-8')+ item['name'] +"\nشعبه: ".decode('utf-8')+ item['branch'] \
            +"\nتعداد افراد داخل صف: ".decode('utf-8')+ str(qu) +"\n=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-"
            key = item['bank_id'] + " : " + item['name'] + " - شعبه ".decode("utf-8") + item['branch'] + " 👉".decode("utf-8")
            custom_keyboard.append([key])
          # نمایش کیبورد مجازی به کاربر
          reply_markup = telegram.ReplyKeyboardMarkup(custom_keyboard)
          bot.send_message(chat_id=chat_id,
              text="لطفا با توجه به موارد زیر بانک خود را انتخاب کنید",
              reply_markup=reply_markup)
          # انتخاب بانک مورد نظر از لیست مجازی ساخته شده
          update.message.reply_text(banks+"\nلطفا شماره بانک مورد نظر را نتخاب کنید".decode('utf-8'))


      # Get Queue
      f = False
      # با این شرط فرآیند نوبت گیری آغاز میشود
      # شرط شامل این است که ابتدا پیام فرستاده شده از طرف کاربر شامل این مقدار 👉 باشد
      # از طرفی چون لیست بانک هایی که کاربر انتخاب میکند ابتدای همگی دارای همام مقدار بالا می باشد
      if checkDash(update.message.text):
        if number == "":
          update.message.reply_text(
          "لطفا ابتدا شماره خود را بفرستید",
          reply_markup=markup)
          start(bot,update)
        else:
          # جدا سازی کد بانک از پیام ارسالی
          first = update.message.text.split(":",1)
          bankID = first[0]
          data = getUser()
          try:
            for d in data:
              # احراز هویت کاربر با چک کردن شماره تلفن کاربر و موجود بودن آن در پایگاه داده
              if d['phone_number'] == number:
                # جداسازی کد کاربری فرد
                userID = d['user_id']
                # ثبت نوبت با کد بانک و کد کاربری فرد
                queue(bankID,userID)
                update.message.reply_text("با موفقیت ثبت شد از بخش نوبت من پیگیری کنید")
                f = True
            if not f:
              update.message.reply_text("لطفا شماره خود را بفرستید")
          except:
              logging.error("Add Queue Error")
              update.message.reply_text("خطا")

      # اگر کاربر بانک را انتخاب کرده بود
      if update.message.text == '🏦 بانک'.decode('utf-8'):
        banks = ""
        for item in msg:
          # ساخت رشته شامل شعبه بانک کد بانک نام بانک تعداد افراد فعال داخل صف
          qu = int(item['turns_number'])- int(item['active_turns_number'])
          banks =banks+"\nبانک: ".decode('utf-8')+ item['name'] +"\nشعبه: ".decode('utf-8')+ item['branch']\
          +"\nکد شعبه: ".decode('utf-8')+ item['code'] +"\nآدرس: ".decode('utf-8')+ item['address'] +"\nتعداد افراد داخل صف: ".decode('utf-8')+ str(qu)+"\n=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-"
        # نمایش تمامی بانک ها
        # نمایش رشته شامل موارد مربوط به بانک
        update.message.reply_text(banks)
    except :
      logger.error("No Connect to Server")
      update.message.reply_text("ارتباط قطع است")


تابعی برای بررسی پیام کاربر که در نوبت گیری استفاده میشود

تابعی برای ثبت نام کاربر که توسط نام و شماره تلفن ثبت نام صورت میگیرد

def user_register(name,number):
   # آدرس سرور بخش users برای ثبت نام که حتما باید از نوع post باشد
   r = requests.post('http://localhost:8088/users', json={\
     "name": str(name),
     "status":0,
     "phone_number":str(number),
     "turn_number":"0",
     "password":str(number),
     "email":str("[email protected]")
     })
   if r:
     return True
     # اگر درست بود لاگی حاوی اسم کاربر و شماره فرد چاپ شود
     logger.info("User Register: ["+str(name)+"] and ["+str(number)+"]")
   else:
     return False
     logger.error("User Not Register: ["+str(name)+"] and ["+str(number)+"]")

تابعی نوبت گیری که توسط کد کاربر و کد بانک صورت میگیرد

# Add to Queue
def queue(bank_id,user_id):
  # آدرس سرور بخش addqueue برای نوبت گیری که حتما باید از نوع post باشد
  r = requests.post("http://localhost:8088/addqueue/"+bank_id+"/"+user_id)
  # در این برنامه هر پاسخی از سرور داخل متغیر data قرار میگیرد
  data = r.json()
  # اگر درست بود لاگی کد کاربر و کد بانک چاپ شود
  logging.info("Success Add to Queue-Bank Id: "+bank_id+" User Id: "+user_id)
  return "ثبت شد"

تابعی برای لیست همه ی افراد

def getUser():
  r = requests.get("http://localhost:8088/users")
  data = r.json()
  return data

تابعی برای لیست همه ی بانک ها

def getBank():
  r = requests.get("http://localhost:8088/banks")
  data = r.json()
  return data

تابعی برای دریافت نوبت کاربر

# Show My Turn number
def getQueue(userId):
  r = requests.get("http://localhost:8088/queue/"+userId)
  data = r.json()
  return data

تابعی نمونه برای چگونگی کار با موقعیت مکانی

def saveLocation(bot, update):
  global location
  # ساخت آرایه برای قرار طول و عرض در یک آرایه
  location = [[]]
  #logger.warn('Update "%s" caused error "%s"' % (update, error))
  # دریافت عرض جغرافیایی
  loc_x = update.message.location['latitude']
   # دریافت طول جغرافیایی
  loc_y = update.message.location['longitude']
  # اضافه کردن به آرایه
  location.append(loc_x)
  location.append(loc_y)
  # لاگ حاوی طول و عرض چاپ شود
  logging.info("SaveLocation: "+str(loc_x)+" , "+str(loc_y))

تابعی برای دریافت شماره تلفن کاربر

def saveNumber(bot, update):
  global number
  #logger.warn('Update "%s" caused error "%s"' % (update, error))
  # با این دستور شماره تلفن کاربر گرفته میشود
  number = update.message.contact['phone_number']
  # لاگی حاوی شماره تلفن کاربر
  logging.info("SaveNumber: "+number)

برای نمایش هشدار و خطا در برنامه

def error(bot, update, error):
  logger.warn('Update "%s" caused error "%s"' % (update, error))

تابع اصلی برنامه

def main():
  # Create the EventHandler and pass it your bot's token.
  updater = Updater("396578852:AAH5omKp0GdAqRx-xZDeCz-5DJezldkTjdQ")

  # Get the dispatcher to register handlers
  dp = updater.dispatcher

  # on different commands - answer in Telegram
  # در صورتی که start زده شود به تابع start فراخونده میشود
  dp.add_handler(CommandHandler("start", start))

  # on noncommand i.e message - echo the message on Telegram
  # هر پیامی که به سیستم فرستاده شود به تابع echo فرستاده میشود
  dp.add_handler(MessageHandler(Filters.text, echo))
  # on Location and Phone number i.e message - echo the message on Telegram
  # در صورتی کاربر موقعیت من را بفرست را انتخاب کرده باشد
  dp.add_handler(MessageHandler(Filters.location, saveLocation))
  # در صورتی کاربر شماره من را بفرست را انتخاب کرده باشد
  dp.add_handler(MessageHandler(Filters.contact, saveNumber))


  # ارسال تمامی خطا ها به تابع erro
  # log all errors
  dp.add_error_handler(error)

  # بات روشن میشود
  # Start the Bot
  updater.start_polling()

  # Run the bot until you press Ctrl-C or the process receives SIGINT,
  # SIGTERM or SIGABRT. This should be used most of the time, since
  # start_polling() is non-blocking and will stop the bot gracefully.
  # بات منتظر دستورات و برای متوفق سازی باید چند باز کلید های ترکیبی Ctrl + c را بزنیم
  updater.idle()

# کامپایلر اگر برنامه به صورت مستقل اجرا شده باشد تابع main را صدا میزند
if __name__ == '__main__':
  main()