راه اندازی پروژه

راه اندازی سرور

به محل فایل پروژه رفته و دستور زیر را اجرا میکنیم

Note

. envsetup.sh && go run src/*.go

راه اندازی بانک ها

به محل فایل پروژه بر روی دستگاه رفته و دسوتر زیر را اجرا میکنیم

Note

python bt.py -branch 2 -ip 192.168.1.12

راه اندازی بات

به محل فایل پروژه رفته و دستور زیر اجرا میکنیم

Note

python telegrambot.py