بررسی کد سرور

ساختار پروژه

پروژه از پروژه متن باز دیگری که در این لینک درباره آن صحبت شده است ساخته شده است

و همچنین از v۹ این پروژه fork شده است که در تصویر ساختار آن را مشاهده میکنید

لینک گیت هاب

../images/tns_v9.png

پس از تغیرات و به خوانایی بهتر ساختار پروژه به این شکل تغیر کرد

../images/folder_structure.jpg

همچنین ساختار دیتابیس نیز بدین شهر است

../images/db.png

که به صورت تفصیلی در بررسی الگوریتم درباره آن صحبت شده است

بررسی فایل های پروژه

../images/dir.png

برای لاگ های پروژه بر روی cli

logger.go

چون در فولدر log هستیم پس داریم

package log

کتابخوانه های فراخوانی شده هم شامل این مقادیر است

import (
  "log"
  "net/http"
  "time"
)

تابعی که هر درخوات به وبسرویس را با مشخصات زیر لاگ میکند

func Logger(inner http.Handler, name string) http.Handler {
  return http.HandlerFunc(func(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
    start := time.Now()

    inner.ServeHTTP(w, r)
    // چاپ لاگ
    log.Printf(
      // با این فرمت نمایش میدهد
      "%s\t%s\t%s\t%s\t%s",
      // متد درخواست مثلا GET
      r.Method,
      // آدرس درخواست شده
      r.RequestURI,
      // نام تابع صدا زده شده
      name,
      // زمان درخواست اطلاعات
      time.Since(start),
    )
  })
}

error.go

فایلی جدا برای گرفتن نمونه با ساختار مشخص برای خطا یابی

چون در فولدر router هستیم پس داریم

package route
// ساخت ساختار مشخصی با نام jsonErr
type jsonErr struct {
  Code int  `json:"code"`
  // کد خطا از نوع json:code
  Text string `json:"text"`
  // متن خطا از نوع json:text
}

handlers.go

چون در فولدر router هستیم پس داریم

package route

کتابخوانه های فراخوانی شده هم شامل این مقادیر است

import (
  "database/sql"
  "encoding/json"
  "fmt"
  _ "github.com/go-sql-driver/mysql"
  "github.com/gorilla/mux"
  "io"
  "io/ioutil"
  "net/http"
  "strconv"
)

با توجه به مسیر نوشته شده مسیر پیش فرض به این تابع هدایت میشود

func Index(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
  fmt.Fprint(w, "Welcome To Gotest!\n")
}

برای نشان دادن همه ی افراد داخل پایگاه داده از این تابع استفاده میشود

همچنین با این دستور میتوانید آن را تست کنید

// User Scope
func UserShow(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
  fmt.Println("UserShow()")
  // فهمیدن برنامه اینکه داخل تابع شده است
  w.Header().Set("Content-Type", "application/json; charset=UTF-8")
  // برای مشخص کردن نوع خروجی وبسرویس که از نوع json است
  w.WriteHeader(http.StatusOK)
  // و همجنین برای تایین موفق آمیز بودن عملیات
  getUser, err := getJSON("SELECT * from tbl_user")
  // query برای نشان دادن تمامی افراد جدول user
  if err != nil {
    fmt.Fprint(w, err)
    // چک کردن خروجی و در صورت اررو چاپ خطا
    panic(err)
    // نمایش خطا برای خطا یابی
  }

  fmt.Fprint(w, getUser)
  // در نهایت خروجی مورد نظر چاپ شود
}

نمایش فردی خاص بر اساس شماره تلفن ارسالی به وبسرویس

func UserShowById(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {

  fmt.Println("UserShowById()")
  // فهمیدن برنامه اینکه داخل تابع شده است
  vars := mux.Vars(r)
  // برای گرفتن مقادیر ارسالی از متغیر r که توسط کتابخوانه mux به یک آرایه با اندیس های ارسالی تبدیل میشود
  w.Header().Set("Content-Type", "application/json; charset=UTF-8")
  // برای مشخص کردن نوع خروجی وبسرویس که از نوع json است
  w.WriteHeader(http.StatusOK)
  // و همجنین برای تایین موفق آمیز بودن عملیات
  getUserbyid, err_user_id := getJSON("SELECT * from tbl_user where phone_number="+ vars["userNumber"])
  // query برای نشان دادن افراد با شرط اینکه شماره تلفن فرد با مقدار ارسالی به وبسرویس یکسان باشد
  if err_user_id != nil {
    fmt.Fprint(w, err_user_id)
    // چک کردن خروجی و در صورت اررو چاپ خطا
  }
  fmt.Fprint(w, getUserbyid)
  // در نهایت خروجی مورد نظر چاپ شود

}

ثبت کاربری در پایگاه داده

همچنین با این دستور میتوانید آن را تست کنید

func UserCreate(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
  fmt.Println("UserCreate()")
  // فهمیدن برنامه اینکه داخل تابع شده است
  var todo Todo
  // برای ثبت کاربر در پایگاه داده از ساختار از پیش نوشته شده که شامل فیلد های پایگاه داده است استفاده میکنیم
  body, err := ioutil.ReadAll(io.LimitReader(r.Body, 1048576))
  // ساخت ساختار مورد نظر برای ثبت
  if err != nil {
    panic(err)
    // نمایش خطا برای خطا یابی
  }
  // چک کردن اینکه آیا فایل بسته شده است یا خیر
  if err := r.Body.Close(); err != nil {
    panic(err)
    // نمایش خطا برای خطا یابی
  }
  // چک کردن خروجی در صورت ناهمخوانی فیلد و مقادیر
  if err := json.Unmarshal(body, &todo); err != nil {
    w.Header().Set("Content-Type", "application/json; charset=UTF-8")
    // برای مشخص کردن نوع خروجی وبسرویس که از نوع json است
    w.WriteHeader(422) // unprocessable entity
    // پیوست کردن کد 422 برای اینکه مقادری هماهنگی ندارند
    if err := json.NewEncoder(w).Encode(err); err != nil {
      panic(err)
       // نمایش خطا برای خطا یابی
    }
  }

  t := RepoCreateUser(todo)
  // ارسال ساختار صحیح به فایل repo.go و ایجاد کاربر در پایگاه داده


  w.WriteHeader(200)
  // پیوست کردن کد 200 در صورت موفقیت آمیز بودن عملیات
  if err := json.NewEncoder(w).Encode(t); err != nil {
    w.WriteHeader(500)
    // پیوست کردن کد 500 در صورت خطا در عملیات
    panic(err)
    // نمایش خطا برای خطا یابی
  }
}

برای نمایش بانک های موجود در پایگاه داده

همچنین با این دستور میتوانید آن را تست کنید

// Bank Scope
func BankShow(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
  fmt.Println("BankShow()")
  // فهمیدن برنامه اینکه داخل تابع شده است
  w.Header().Set("Content-Type", "application/json; charset=UTF-8")
  // برای مشخص کردن نوع خروجی وبسرویس که از نوع json است
  w.WriteHeader(http.StatusOK)
  // و همجنین برای تایین موفق آمیز بودن عملیات
  getBank, err := getJSON("SELECT * from tbl_bank")
  // query برای نشان دادن تمامی بانک جدول bank
  if err != nil {
    fmt.Fprint(w, err)
    // چک کردن خروجی و در صورت اررو چاپ خطا
    panic(err)
     // نمایش خطا برای خطا یابی
  }
  fmt.Fprint(w, getBank)
  // در نهایت خروجی مورد نظر چاپ شود

}

برای نمایش بانک خاص بر اساس کد بانک مورد نظر

func BankShowById(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
  fmt.Println("BankShowById()")
  // فهمیدن برنامه اینکه داخل تابع شده است
  vars := mux.Vars(r)
  // برای گرفتن مقادیر ارسالی از متغیر r که توسط کتابخوانه mux به یک آرایه با اندیس های ارسالی تبدیل میشود
  w.Header().Set("Content-Type", "application/json; charset=UTF-8")
  // برای مشخص کردن نوع خروجی وبسرویس که از نوع json است
  w.WriteHeader(http.StatusOK)
  // و همجنین برای تایین موفق آمیز بودن عملیات
  getBankbyid, err_bank_id := getJSON("SELECT * from tbl_bank where bank_id=" + vars["bankId"])
  // query برای نشان دادن بانک با شرط اینکه کد بانک با مقدار ارسالی به وبسرویس یکسان باشد
  if err_bank_id != nil {
    fmt.Fprint(w, err_bank_id)
    // چک کردن خروجی و در صورت خطا چاپ خطا
  }
  fmt.Fprint(w, getBankbyid)
  // در نهایت خروجی مورد نظر چاپ شود

}

برای ثبت بانک در پایگاه داده

همچنین با این دستور میتوانید آن را تست کنید

func BankCreate(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
  fmt.Println("BankCreate()")
  // فهمیدن برنامه اینکه داخل تابع شده است
  var bank Bank
  // برای ثبت کاربر در پایگاه داده از ساختار از پیش نوشته شده که شامل فیلد های پایگاه داده است استفاده میکنیم
  body, err := ioutil.ReadAll(io.LimitReader(r.Body, 1048576))
  // ساخت ساختار مورد نظر برای ثبت
  if err != nil {
    panic(err)
    // نمایش خطا برای خطا یابی
  }
  // چک کردن اینکه آیا فایل بسته شده است یا خیر
  if err := r.Body.Close(); err != nil {
    panic(err)
    // نمایش خطا برای خطا یابی
  }
  // چک کردن خروجی در صورت ناهمخوانی فیلد و مقادیر
  if err := json.Unmarshal(body, &bank); err != nil {
    w.Header().Set("Content-Type", "application/json; charset=UTF-8")
    // برای مشخص کردن نوع خروجی وبسرویس که از نوع json است
    w.WriteHeader(422) // unprocessable entity
    // پیوست کردن کد 422 برای اینکه مقادری هماهنگی ندارند
    if err := json.NewEncoder(w).Encode(err); err != nil {
      panic(err)
      // نمایش خطا برای خطا یابی
    }
  }
  b := RepoCreateBank(bank)
   // ارسال ساختار صحیح به فایل repo.go و ایجاد بانک در پایگاه داده
  w.Header().Set("Content-Type", "application/json; charset=UTF-8")
  // برای مشخص کردن نوع خروجی وبسرویس که از نوع json است
  w.WriteHeader(http.StatusCreated)
  // پیوست کردن وضیعت ثبت صحیح در صورت موفقیت آمیز بودن عملیات
  if err := json.NewEncoder(w).Encode(b); err != nil {
    panic(err)
    // نمایش خطا برای خطا یابی
  }
}

تابعی برای خواندن اطلاعات از پایگاه داده و نمایش به صورت json

برای اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید

https://stackoverflow.com/questions/19991541/dumping-mysql-tables-to-json-with-go

// call by other function
func getJSON(sqlString string) (string, error) {
  db, err := sql.Open("mysql", "root:[email protected](127.0.0.1:3306)/tr_db")
  checkErr(err)
  rows, err := db.Query(sqlString)
  if err != nil {
    return "", err
  }
  defer rows.Close()
  columns, err := rows.Columns()
  if err != nil {
    return "", err
  }
  count := len(columns)
  tableData := make([]map[string]interface{}, 0)
  values := make([]interface{}, count)
  valuePtrs := make([]interface{}, count)
  for rows.Next() {
    for i := 0; i < count; i++ {
      valuePtrs[i] = &values[i]
    }
    rows.Scan(valuePtrs...)
    entry := make(map[string]interface{})
    for i, col := range columns {
      var v interface{}
      val := values[i]
      b, ok := val.([]byte)
      if ok {
        v = string(b)
      } else {
        v = val
      }
      entry[col] = v
    }
    tableData = append(tableData, entry)
  }
  jsonData, err := json.Marshal(tableData)
  if err != nil {
    return "", err
  }
  return string(jsonData), nil
}

برای گرفتن نوبت

همچنین با این دستور میتوانید آن را تست کنید

[-] First for bank_id
[-] Second for user_id

curl http://localhost:8088/addqueue/2/1

برای پیش بردن صف بانک

  func RunQueue(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
    fmt.Println("RunQueue()")
    // فهمیدن برنامه اینکه داخل تابع شده است
    vars := mux.Vars(r)
    // برای گرفتن مقادیر ارسالی از متغیر r که توسط کتابخوانه mux به یک آرایه با اندیس های ارسالی تبدیل میشود
    w.Header().Set("Content-Type", "application/json; charset=UTF-8")
    // برای مشخص کردن نوع خروجی وبسرویس که از نوع json است
    w.WriteHeader(http.StatusOK)
    // و همجنین برای تایین موفق آمیز بودن عملیات
    // bank id should be set by client
    getBank, err := getJSON("SELECT active_turns_number from tbl_bank WHERE bank_id=" + vars["bankId"])
    // query برای نشان دادن افراد فعال داخل صف بانک با شرط اینکه کد بانک با مقدار ارسالی به وبسرویس یکسان باشد
    if err != nil {
      fmt.Fprint(w, err)
      // چک کردن خروجی و در صورت خطا چاپ خطا
      panic(err)
      // نمایش خطا برای خطا یابی
    }
    // query برای نشان دادن تعداد افراد صف بانک با شرط اینکه کد بانک با مقدار ارسالی به وبسرویس یکسان باشد
    getBank2, err := getJSON("SELECT turns_number from tbl_bank WHERE bank_id=" + vars["bankId"])
    if err != nil {
      fmt.Fprint(w, err)
      // چک کردن خروجی و در صورت خطا چاپ خطا
      panic(err)
      // نمایش خطا برای خطا یابی
    }
    // جدا کردن تعداد افراد فعال داخل صف از آرایه
    g1,err:= strconv.ParseInt(getBank[25:len(getBank)-3],10,60)
    if err != nil{
      panic(err)
      // نمایش خطا برای خطا یابی
    }
    // جدا کردن تعداد افراد صف از آرایه
    g2,err:=strconv.ParseInt(getBank2[18:len(getBank2)-3],10,60)
    if err != nil{
      panic(err)
      // نمایش خطا برای خطا یابی
    }
    // اگر تعداد افراد فعال داخل صف از کل افراد صف بیشتر شد صف را حرکت نده
    if g1>=g2 {
      Last_User, err := getJSON("SELECT user_id from tbl_turn_number WHERE bank_id=" + strconv.Itoa(bankId) + " ORDER BY ID DESC LIMIT 1")
      if err != nil {
        fmt.Fprint(w, err)
        // چک کردن خروجی و در صورت خطا چاپ خطا
        panic(err)
      // نمایش خطا برای خطا یابی
      }
      // نمایش پیام در سرور فردی فعال در صف نیست
      fmt.Println(Last_User)
      fmt.Println("============")
      fmt.Println("||No Queue||")
      fmt.Println("============")
      fmt.Println("-------------------------------")
      // نمایش تعداد افراد فعال داخل صف
      fmt.Println("active_turns_number",getBank[25:len(getBank)-3])
      // نمایش تعداد افراد صف
      fmt.Println("turns_number",getBank2[18:len(getBank2)-3])
      fmt.Println("-------------------------------")
      fmt.Fprint(w, getBank)
    }else{
      var q = getBank[25 : len(getBank)-3]
      // برای جدا کردن کد بانک مورد نظر از آرایه
      fmt.Println(q)
    // logical error only last id increment
    Last_User, err := getJSON("SELECT user_id from tbl_turn_number WHERE bank_id=" + strconv.Itoa(bankId) + " ORDER BY ID DESC LIMIT 1")
    // query برای نشان دادن کد فرد که نوبت گرفته است با شرط اینکه کد بانک با مقدار ارسالی به وبسرویس یکسان باشد
    if err != nil {
      fmt.Fprint(w, err)
      // چک کردن خروجی و در صورت خطا چاپ خطا
      panic(err)
      // نمایش خطا برای خطا یابی
    }
    fmt.Println(Last_User[13:len(Last_User)-3])
    // کد اخرین فرد داخل صف

    // 0 because in Up_Query addition +1
    Up_Query("UPDATE `tbl_user` set status=? WHERE user_id="+Last_User[13:len(Last_User)-3], "0")
    // query برای به روز رسانی وضیعت آخرین نفر در جدول کاربران
    Up_Query("UPDATE `tbl_turn_number` set turn_status=? WHERE user_id="+Last_User[13:len(Last_User)-3], "0")
    // query برای به روز رسانی وضیعت آخرین نفر در جدول نوبت
    Up_Query("UPDATE `tbl_bank` set active_turns_number=? WHERE bank_id="+vars["bankId"], q)
    // query برای به روز رسانی تعداد افراد فعال داخل صف بانک با کد بانک در جدول بانک
    fmt.Fprint(w, getBank)
    }

  }

برای نشان دادن مشخصات فرد در بانک نوبت گرفته شده
func ShowQueue(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
  fmt.Println("ShowQueue()")
  // فهمیدن برنامه اینکه داخل تابع شده است
  vars := mux.Vars(r)
  // برای گرفتن مقادیر ارسالی از متغیر r که توسط کتابخوانه mux به یک آرایه با اندیس های ارسالی تبدیل میشود
  w.Header().Set("Content-Type", "application/json; charset=UTF-8")
  // برای مشخص کردن نوع خروجی وبسرویس که از نوع json است
  w.WriteHeader(http.StatusOK)
  // و همجنین برای تایین موفق آمیز بودن عملیات
  // bank id should be set by client
  getBank, err := getJSON("SELECT * from tbl_turn_number WHERE user_id=" + vars["userId"])
  // query برای نشان دادن مشخصات فرد نوبت گرفته با شرط اینکه کد فرد با مقدار ارسالی به وبسرویس یکسان باشد
  if err != nil {
    fmt.Fprint(w, err)
    // چک کردن خروجی و در صورت خطا چاپ خطا
    panic(err)
    // نمایش خطا برای خطا یابی
  }
  fmt.Fprint(w, getBank)
  // در نهایت خروجی مورد نظر چاپ شود
}

برای نمایش تعداد افراد فعال داخل صف

func RunQueueShow(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
  fmt.Println("RunQueueShow()")
  // فهمیدن برنامه اینکه داخل تابع شده است
  vars := mux.Vars(r)
  // برای گرفتن مقادیر ارسالی از متغیر r که توسط کتابخوانه mux به یک آرایه با اندیس های ارسالی تبدیل میشود
  w.Header().Set("Content-Type", "application/json; charset=UTF-8")
  // برای مشخص کردن نوع خروجی وبسرویس که از نوع json است
  w.WriteHeader(http.StatusOK)
  // و همجنین برای تایین موفق آمیز بودن عملیات
  // bank id should be set by client
  getBank, err := getJSON("SELECT active_turns_number from tbl_bank WHERE bank_id=" + vars["bankId"])
  // query برای نشان دادن تعداد افراد فعال داخل صف با شرط اینکه کد بانک با مقدار ارسالی به وبسرویس یکسان باشد
  if err != nil {
    fmt.Fprint(w, err)
    // چک کردن خروجی و در صورت خطا چاپ خطا
    panic(err)
    // نمایش خطا برای خطا یابی
  }
  fmt.Fprint(w, getBank)
  // در نهایت خروجی مورد نظر چاپ شود
}

تابعی برای فراخوانی توسط دیگر توابع

// for add queue and update other queue
func Up_Query(sqlString string, turn_n string) string {
  db, err := sql.Open("mysql", "root:[email protected](127.0.0.1:3306)/tr_db")
  //ایجاد ار ارتباط با پایگاه داده
  // insert
  stmt, err := db.Prepare(sqlString)
  // اجرای query با مقدار ارسال شده به تابع
  checkErr(err)
  // چک کردن خطا در نتیجه
  i, err := strconv.ParseInt(turn_n, 10, 64)
  // تبدیل شماره صف به مقدار int
  if err != nil {
    panic(err)
    // نمایش خطا برای خطا یابی
  }
  res, err := stmt.Exec(i + 1)
  // جلو بردن شماره صف با step ۱
  if err != nil {
    fmt.Println("Duplicate Queue")
    // خطا: در گذشته شما نوبت گرفته اید
  }
  checkErr(err)
  // چک کردن خطا در نتیجه
  fmt.Println(res)
  // نمایش خروجی
  /*res, err := stmt.Exec(i + 1)
  checkErr(err)
  id, err := res.LastInsertId()
  // شماره آخرین فرد
  checkErr(err)*/
  return ""
}

repo.go

چون در فولدر router هستیم پس داریم

package route

کتابخوانه های فراخوانی شده هم شامل این مقادیر است

import (
  "crypto/md5"
  "database/sql"
  "encoding/hex"
  "fmt"
  _ "github.com/go-sql-driver/mysql"
)

تابعی برای ساخت هش md5

برای اطلاعات بیشتر

https://stackoverflow.com/questions/2377881/how-to-get-a-md5-hash-from-a-string-in-go

// for generate token
func GetMD5Hash(text string) string {
  hasher := md5.New()
  hasher.Write([]byte(text))
  return hex.EncodeToString(hasher.Sum(nil))
}

تابعی برای ثبت کاربر که در فایل handlers.go استفاده میشود

func RepoCreateUser(t Todo) Todo {
  // بر قرار ارتباط با پایگاه داده
  db, err := sql.Open("mysql", "root:[email protected](127.0.0.1:3306)/tr_db")
  checkErr(err)
  // چک کردن خطا در نتیجه
  // insert
  stmt, err := db.Prepare("INSERT INTO tbl_user SET username=?,password=?,token=?,status=0,email=?,phone_number=?,turn_number=0")
  // query برای نثبت در جدول کاربر
  checkErr(err)  res, err := stmt.Exec(t.Name, t.Password, GetMD5Hash(t.Phone), t.Email, t.Phone)
  // جایگذاری مقادیر ارسالی به وبسرویس توسط ساختار از پیش نوشته شده
  checkErr(err)

  id, err := res.LastInsertId()
  // کد آخرین فرد

  checkErr(err)

  fmt.Println(id)
  // چاپ کد آخرین فرد
  currentId += 1
  // جلو بردن کد فرد جاری در سیستم

  todos = append(todos, t)
  // اضافه کردن مقدار نهایی ساختار به ساختار از پیش نوشته شده
  return t
  // برگرداندن ساختار با مقادیر صحیح
}

تابعی برای ثبت بانک که در فایل handlers.go استفاده میشود

func RepoCreateBank(b Bank) Bank {
  // بر قرار ارتباط با پایگاه داده
  db, err := sql.Open("mysql", "root:[email protected](127.0.0.1:3306)/tr_db")
  checkErr(err)
  // چک کردن خطا در نتیجه

  // insert
  stmt, err := db.Prepare("INSERT INTO tbl_bank SET name=?,branch=?,code=?,address=?,x=?,y=?,turns_number=1,active_turns_number=1")
  // query برای نثبت در جدول بانک
  checkErr(err)

  res, err := stmt.Exec(b.Name, b.Branch, b.Code, b.Address, b.X, b.Y)
  // جایگذاری مقادیر ارسالی به وبسرویس توسط ساختار از پیش نوشته شده
  checkErr(err)

  id, err := res.LastInsertId()
  // کد آخرین بانک
  checkErr(err)

  fmt.Println(id)
  // چاپ کد آخرین بانک
  return b
  // برگرداندن ساختار با مقادیر صحیح

}

تابعی برای خطایابی دقیق تر

// پارامتری از نوع اررور میگیرد
func checkErr(err error) {
  if err != nil {
    panic(err)
    // در صورت خطا چاپ خطا برای خطایابی
  }
}

router.go

چون در فولدر router هستیم پس داریم

package route

کتابخوانه های فراخوانی شده هم شامل این مقادیر است

  import (
    "github.com/gorilla/mux"
    "gotest/log"
    "net/http"
  )

این تابع توسط تابع اصلی برنامه به نام main موجود در فایل main.go اجرا میشود
func NewRouter() *mux.Router {

  router := mux.NewRouter().StrictSlash(true)
  for _, route := range routes {
    var handler http.Handler
    handler = route.HandlerFunc
    // لاگ زدن برای شناسایی درخواست ها
    handler = log.Logger(handler, route.Name)


    router.
      // بر اساس متد درخواست مثلا POST
      Methods(route.Method).
      // بر اساس مسیر درخواست شده
      Path(route.Pattern).
      // نام مسیر درست شده
      Name(route.Name).
      // تابعی که درخواست را کنترل میکند
      Handler(handler)

  }

  return router
}

routes.go

چون در فولدر router هستیم پس داریم

package route

کتابخوانه های فراخوانی شده هم شامل این مقادیر است

import "net/http"

ساخت ساختار مشخص برای نوشتن و هدایت مسر ها

type Route struct {
  Name    string
  Method   string
  Pattern   string
  HandlerFunc http.HandlerFunc
}

تمامی آدرس های نوشته شده

todo.go

چون در فولدر router هستیم پس داریم

package route
// ساختار نوشته شده برای کاربران که شامل مقادیری برای درج در پایگاه داده است
type Todo struct {
  // فیلد id که از نوع int است و در خروجی json با نام id وجود دارد و در کد با نام Id به آن دسترسی داریم
  Id    int    `json:"id"`
  // فیلد name که از نوع string است و در خروجی json با نام name وجود دارد و در کد با نام Name به آن دسترسی داریم
  Name   string  `json:"name"`
  // فیلد password که از نوع string است و در خروجی json با نام password وجود دارد و در کد با نام Password به آن دسترسی داریم
  Password string  `json:"password"`
  // فیلد email که از نوع string است و در خروجی json با نام email وجود دارد و در کد با نام Email به آن دسترسی داریم
  Email  string  `json:"email"`
  // فیلد phone_number که از نوع string است و در خروجی json با نام phone_number وجود دارد و در کد با نام Phone به آن دسترسی داریم
  Phone  string  `json:"phone_number"`
}

// ساختار نوشته شده برای بانک ها که شامل مقادیری برای درج در پایگاه داده است
type Bank struct {
  // فیلد id که از نوع int است و در خروجی json با نام id وجود دارد و در کد با نام Id به آن دسترسی داریم
  Id         int  `json:"id"`
  // فیلد name که از نوع string است و در خروجی json با نام name وجود دارد و در کد با نام Name به آن دسترسی داریم
  Name        string `json:"name"`
  // فیلد branch که از نوع string است و در خروجی json با نام branch وجود دارد و در کد با نام Branch به آن دسترسی داریم
  Branch       string `json:"branch"`
  // فیلد code که از نوع string است و در خروجی json با نام code وجود دارد و در کد با نام Code به آن دسترسی داریم
  Code        string `json:"code"`
  // فیلد address که از نوع string است و در خروجی json با نام address وجود دارد و در کد با نام Address به آن دسترسی داریم
  Address       string `json:"address"`
  // فیلد x که از نوع string است و در خروجی json با نام x وجود دارد و در کد با نام X به آن دسترسی داریم
  X          string `json:"x"`
  // فیلد y که از نوع string است و در خروجی json با نام y وجود دارد و در کد با نام Y به آن دسترسی داریم
  Y          string `json:"y"`
  // فیلد turns_number که از نوع string است و در خروجی json با نام turns_number وجود دارد و در کد با نام Turns_number به آن دسترسی داریم
  Turns_number    string `json:"turns_number"`
  // فیلد active_turns_number که از نوع string است و در خروجی json با نام active_turns_number وجود دارد و در کد با نام Active_turns_number به آن دسترسی داریم
  Active_turns_number string `json:"active_turns_number"`
}

// گرفتن نمونه برای ثبت کاربر
type Todos []Todo
// گرفتن نمونه برای ثبت بانک
type Banks []Bank

main.go

چون برنامه توسط تابع و بسته main اجرا میشود پس داریم

package main

کتابخوانه های فراخوانی شده هم شامل این مقادیر است

import (
  "gotest/route"
  "log"
  "net/http"
)
func main() {
  // گرفتن نمونه از مسیر های تعین شده
  router := route.NewRouter()
  // اجرا برنامه در پورت 8088 متنظر درخواست به مسیر ها
  log.Fatal(http.ListenAndServe(":8088", router))
}